xmlns:fb='http://ogp.me/ns/fb#' Kate Farrall: dingo feed